Kwestionariusz

dotyczy: zamordowanych, zabitych, poległych, represjonowanych, zaginionych

Dane osobowe

Dane dotyczące represji

Wprowadzane dane dotyczą:
żołnierzy
jeńców wojennych
uczestników konspiracji, partyzantki
Uwaga: w przypadku aresztowania / uwięzienia prosimy o wypełnienie części kwestionariusza dotyczącej więźniów
więźniów obozów, gett, więzień, aresztów
kolejne miejsce uwięzienia
kolejne miejsce uwięzienia
kolejne miejsce uwięzienia
skazanych przez niemieckie sądy
ofiar egzekucji / pacyfikacji
cywilnych ofiar wojny i okupacji
przesiedlonych / wysiedlonych
kolejne miejsce wysiedlenia
robotników przymusowych
kolejne miejsce robót przymusowych
nieletnich ofar wojny i okupacji (do 18 roku życia)
ofar holokaustu
inne (deportowane lub zmarłe na terenie III Rzeszy)

Dane zgłaszającego

Adres**
Pola z gwiazdką muszą być wypełnione.
Przynajmniej jedno pole oznaczone dwiema gwiazdkami musi być poprawnie wypełnione.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest konieczna.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w okresie realizacji programu jest Przewodniczący Fundacji Polsko-Niemieckie-Pojednanie, z siedzibą w Warszawie,
adres: ul. Krucza 36, 00-921 Warszawa.
Pełna treść klauzuli informacyjnej jest opublikowana na stronie https://straty.pl/rodo