Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w przypadku osób  zgłaszających osoby represjonowane do programu „Straty osobowe i ofiary represji niemieckich w latach 1939-1945” za pośrednictwem kwestionariusza

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dołączenia i opracowywania zgłoszonych informacji do bazy programu „Straty osobowe”. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: RODO.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych w okresie realizacji programu „Straty osobowe” jest Przewodniczący Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” (dalej FPNP) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 36. Po zakończeniu realizacji programu przez FPNP administratorem danych będzie  Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewnia odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione przez Administratora danych oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji programu „Straty osobowe” przez Instytut Pamięci Narodowej, a następnie przechowywane zgodnie z terminami określonymi w obowiązującym w Instytucie Rzeczowym Wykazie Akt, wydanym na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.